10000x mikroskop

Mikroskop ima zato orodje, ki je pogosto obièajno in ga pogosto priporoèajo znanstveniki na drugih podroèjih, predvsem znanje, neposredno ali posredno povezano z biologijo. Prvi mikroskopi, ki so bili izumljeni ¾e v 16. stoletju, niso izpolnili svojih vlog in na primer ne bi prinesli veliko znanosti. Imeli so leèe, katerih poveèava je bila majhna, ker se je problem lahko poveèal le desetkrat. Pri trèenju s sedanjimi napravami, ki so trenutno prisotne, lahko reèemo, da je igral z nièelnim rezultatom. Da pa ustvarite nekaj novega, potrebujete ideje, preizku¹nje, modele in trajno izbolj¹anje izuma. Zato se konstruktorji v tem trenutku niso ustavili. Trenutek v tej stvari se je zgodil trenutek kasneje, ker je v sedemnajstem stoletju. Naprava se je izbolj¹ala, izumitelj pa je hitro raz¹iril proizvodnjo in zaslu¾il veliko denarja. Zahvaljujoè tej napravi lahko sedaj opazujete celice, kot so protozoe. To je dalo velik napredek biolo¹kim ¹olam in znanstveniki so lahko zaèeli opazovati èlove¹ke organizme in njihovo notranjost. Trenutno potujem z veliko naprednej¹o tehnologijo. Stereoskopski mikroskopi imajo moè, da poveèa predmet ¹tudije do dvesto krat. To omogoèa precej natanènej¹e testiranje. Z zdru¾itvijo in ¹irjenjem izuma lahko znanstveniki raz¹irijo informacije o toèki manj¹ih in manj¹ih organizmov. Poleg tega vam bodo stereoskopski mikroskopi omogoèili opazovanje gibanja pregledanih predmetov in jih lahko opravite ne samo podnevi, temveè tudi ponoèi, saj se ne zana¹ajo na dnevno sonce.