C lezijski modni oblikovalec

https://tit-am.eu/si/

Privlaèen prikaz najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil je potekal na privlaèno soboto. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za rastno sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je bila v najmanj¹i podrobnosti in vse je bilo opravljeno brez ovir. Na poti smo obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V proizvodnji so bili uporabljeni le trdni in enostavni materiali z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili, ki so bile dokonèane s kvaèkanjem. Med njimi so bili navdu¹eni èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezeni bikini. Za poletne oblaèila so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z glavnimi kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, ustvarjene tudi za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi ¹e nekaj oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek, zbran na tej dra¾bi, bo opazen na naravnem siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in dobre ukrepe. Njeni uporabniki so veèkrat ponujali lastne rezultate za prodajo in ko je bila prodajna toèka celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija v zaèetku maja dosegla podjetja. Poleg tega je obvestil, da je dru¾ba vzpostavila raèunalni¹ko trgovino, v kateri bi bile zbrane druge zbirke, razen v stacionarnih podjetjih.Znana vrednost oblaèil je ena najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. Na svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnih, predvsem pa najbolj¹ih krojaèe, krojaèe in arhitekte. To ime vedno in takrat povzroèa zbirke v skladu z resniènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo uspe¹ne, da so ponovno pred odprtjem trgovine zjutraj pripravljene èakati v èakalni vrsti. Te zbirke se dogajajo en dan.Rezultati tega podjetja iz veè let se ukvarjajo z velikim pomenom med uporabniki, tudi v svetu, ko in v tujini. Pi¹em o njej, ne gre ven, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in ki trdijo, da so sredstva najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Gdynijino enkratno oblaèilo