Davena stopnja 75

Ko se zaènejo uporabljati nove davène stopnje, morajo podjetniki reprogramirati blagajne. Spreminjanje davènih stopenj je izraz za vlagatelje, ki jih potrebujejo za pripravo sprememb programske opreme v prodajnih raèunovodskih napravah, tj. Kako je pomembno, da jo povzroèimo? Blagajna je okolje, v katerem jedi niso predmet pregleda. Ko ¾e veste o spreminjanju stopenj daril v tak¹nih elementih, mno¾ice zaènejo prevladovati.

Èe ponovna obdelava blagajne ni vedno opravljena, in prostor v èakalni vrsti je zelo oddaljen, ne izpostavljajte se. Pomembno je, da to dose¾ete sami, brez storitev strokovnjakov. Preprosto segajte po navodilih za uporabo in vas korak za korakom opominja v skladu z navodili proizvajalca. Da je treba vse stopnje prilagoditi roèno. Prisoten je zelo neprijetno v uspehu, èe smo programirali ducat izdelkov na fiskalnem znesku.Spreminjanje stopenj DDV glede na valute ne bi smelo biti problem za podjetja. Èe je v njej veè skupin blaga in blagajne niso neposredno povezane s sistemi prodaje, se operacija lahko hitro pripravi. Uspeh tak¹nih povezav je zelo odvisen od dela programske opreme.Te¾ava se pojavi med migracijo blaga med posameznimi stopnjami DDV. Z gotovinskimi sistemi, ki delujejo z razpolo¾ljivo programsko opremo, lahko naletimo na te¾ave. Navadni programi, ki nimajo zmo¾nosti filtriranja, razvr¹èanja materialov, ne bodo prispevali k zaprtju lokalizacije kot dokaza, ko proizvajalec, strani èrtne kode ali vsa naslednja oznaka, konvencionalno poklièemo skupino èlankov, da doloèimo novo davèno stopnjo. Priporoèljivo je, da se v vsakem programu popravi vsak vnos roèno.Nove stopnje DDV lahko nekatere davkoplaèevalce prisilijo k sodelovanju pri blagajni. Zasvojeni je torej ¾enska z konstrukcijo ali velikim ¹tevilom tako imenovanih ponastavitve, ki vam ne omogoèajo vnosa drugega popravka cene DDV.Ta velja za naprave, ki uporabljajo ¹tevilo poroèil blizu leta 1825, ker takrat v takem blagajniku napolni spomin. Bolje je dobiti novo blagajno. Tehnolo¹ko nova blagajna bo uèinkovito jamstvo za nemoten prehod na ustvarjanje s poznej¹imi stopnjami DDV.