Delo prevajalca iger

Prevajalec je oseba s filolo¹ko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja dveh jezikov hkrati prevede ustno izra¾anje ali besedilo, ustvarjeno iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja potrebuje ne samo spretnosti znanja in umetnosti besedila, ampak tudi mo¾nost komunikacijske artikulacije njegove vsebine v tem jeziku. Zato je poleg jezikovnih kompetenc pisarna tolmaèa, ki dobro pozna na¹o specializacijo, dodatno opremljena z obse¾nimi informacijami in zmo¾nostjo hitrega pridobivanja informacij in usposabljanja. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Fresh Fingers

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè je namenjen la¾jemu komuniciranju s prevajanjem govorjenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovor med dvema sogovornikoma, ki se ne moreta pogovarjati v trenutnem jeziku. Med prevajalskimi prevajalskimi storitvami v prestolnici je posebej priljubljena simultana in konsekutivna tolmaèenja. Soèasno je to stalno usposabljanje brez vnaprej pripravljenega besedila, ki poteka skupaj z izjavo govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se predvaja simultano tolmaèenje. Prevajalec se izvaja v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govor govorca preko slu¹alk in hkrati opravlja svoj prevod, ki smo ga postali udele¾enci dogodka, ki poslu¹ajo prek slu¹alk za prenos glasu.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj priljubljenoKonsekutivni tolmaè ima malo la¾jo nalogo, ker opazi govor z uporabo posebnega sistema komentarjev in takrat daje govorniku slog cilja. Takrat je obstajal poseben naèin ustnega prevajanja. Danes gre za obliko, ki je izrinjena s simultanim tolmaèenjem, ki je zaradi napredka v tehnologiji vedno bolj pogosta. Konsekutivno tolmaèenje je namenjeno in praktièno, saj je zaradi èasovnega razbremenitve, ki je potrebna za izdelavo opombe, besedilo dalj¹e predvajati v konènem slogu. Medosebne znaèilnosti pisarne tolmaèa so odlièen spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.