Eksplozije metana v rudniku halembe

Rudarstvo na svojem obmoèju je najprimernej¹e na svetu, poleg tega pa je kljub snovem premoga metana najvarnej¹e. Varnost je bila dose¾ena z uporabo razliènih tehnik in varnosti, s èimer smo zmanj¹ali mo¾nost v¾iga ali eksplozije metana.

RecardioReCardio - Naravni visokotlačni reduktor!

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanj¹amo pojavnost v¾igalnih faktorjev, ki jih lahko zmanj¹amo z uporabo ustreznih naprav. V primeru rudnika ali do meje ali prednika morajo biti dobavljeni elektrièni ¾etveni stroji in transportni transporterji. To je uèinek iskrenja po¹kodovanih kablov ali ustvarjanje elektriènega loka, ki prehaja v v¾ig in eksplozijo metana. Zato je tipièna eksplozijska za¹èita uporabna v vseh elektriènih napravah. Zahvaljujoè tak¹ni za¹èiti, ki smo jo uvedli v vse te naprave in stroje, zmanj¹amo prodor elektriènega potenciala v metansko skupino, tako da v primeru okvare ne bo pri¹lo do tragedije. Rudarji, elektrièarji, ki gredo v dele rudnika, so posebej usposobljeni v eksplozijsko za¹èiti in ognjevarnem oddelku, tako da lahko varno opravljajo na¹e delo zase in za nove podzemne delavce. Vsak elektrièar, enkrat v petih letih, mora raèunati na svoj prispevek k takemu usposabljanju, kar bo imelo za posledico izpit, zaradi katerega se bo njegovo znanje osve¾ilo in spoznalo razliène predpise in metode za doseganje protipo¾arnih in eksplozijsko za¹èitenih.Za¹èita pred eksplozijo in ognjevarnost sta pomembna sestavina vsakega rudnika, zaradi èesar je nevarnost eksplozije metana èim manj¹a.