Finaneno poravnavo upnije

®eleznice v Zakonu o DDV, ki so zaèele 1. januarja 2015, so fiskalne blagajne postavile kot nepogre¹ljiv element, ki predstavlja platformo za poslovno poravnavo. Vendar pa ne sme vsaka oseba, ki se ukvarja s podjetjem, imeti tak znesek.

Varyforte

Odpust iz namena imetja blagajneRegistrske blagajne niso koristne za uspeh ljudi, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, obveznost gotovine pa velja samo za podjetja, ki povzroèajo prodajo fiziènih oseb in kmetov. Hkrati morajo podjetja, ki so dol¾na opraviti poravnave z uporabo blagajne, evidentirati vsako transakcijo, ki je nastala po nakupu blagajne. Podjetja, ki so v vrstnem redu leta presegla vrednost 20.000 PLN, bi morala zaèeti bele¾iti prihodke z blagajno po dveh mesecih, od dneva, ko so presegli omenjeno omejitev. Blagajne nimajo in nimajo podjetij, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je nekaj sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, razdeli do 90% nabavne vrednosti v krizo, vendar odbitek ne sme preseèi 700 zlotov. Za pridobitev takega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, davènemu uradu predlo¾iti pisno obvestilo o uporabi blagajne, preden jo zaène imeti, s posebno lokacijo blagajne z dokazilom o nakupu in potrdilom o skladnosti z zahtevami za zapisovalne naprave v skladu z z zakonom o DDV. Vendar pa je pomembno, da se izgubi olaj¹ava za nakup blagajne, ko se blagajna ne servisira. Naprave, ki registrirajo prodajo, je treba skupaj s tem zakonom servisirati vsaj enkrat na vsakih 25 mesecev v strokovnih slu¾bah.Za blagajno ¹e vedno velja obveznost hranjenja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bila izdana. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.