Industrijski sesalnik 20l

V industriji niso samo razlièni izdelki izdelani v velikem obsegu. Tudi vse ostalo je oblikovano v veliko veèji velikosti in z uporabo specializiranih organizacij in pomo¾ne opreme. Pijaèe iz primerov tak¹ne posode so lahko industrijski sesalniki. Poleg tega, da imajo veèjo prostornost, so tudi v obliki enotnega zbiranja onesna¾eval iz tal v vi¹jem prostoru, zato so tudi specializirani v popolnoma novem znaèaju, kot ga uporabljamo pri vsakodnevnem èi¹èenju blokov.

Sesalniki za opremo, ki se znebijo neèistoè s pomoèjo moènega vnosa zraka - to dejstvo se dejansko ne razlikuje od doma. Vendar pa je vrsta onesna¾enja tukaj specifièna. V industriji ne bo prahu, saj je to redko in sistematièno èi¹èenje proizvodnih dvoran, ta igra pa se obièajno zbira na razliène naèine, znane èistilne ekipe.

Industrijski sesalniki so osredotoèeni na zbiranje te¾ke industrijske umazanije, ki bi jo bilo te¾ko odstraniti z obièajnim sesalnikom ali mokro krpo. Obstajajo dokazi o morebitnih razlitjih nafte ali olja - v tem primeru onesna¾enja se morate z lahkoto in uèinkovito znebiti, da na povr¹ini rastline prepreèite drsenje ali ¹irjenje ¹kodljivih snovi na podplatih va¹ih èevljev. Ekonomski sesalniki so specializirani za nalaganje in nevtraliziranje slabih in prena¹ajoèih se snovi, tako mehkih kot rahlih. Lahko tudi èi¹èenje razlitih razsutih materialov, kot so zrnca, moka, pesek in natanèno veliko drugih snovi, s katerimi lahko naletite, medtem ko igrate vlogo v katerem koli industrijskem obratu, ne glede na namen. Seveda ne bomo kupili tak¹nega sesalca v obièajni trgovini z gospodinjskimi aparati. Èe jih hoèem kupiti, se dogovorite za dobro dru¾bo, ki vam priporoèa zaposlitev in prodajo teh re¹itev za imena in industrijska podjetja, ker niso institucije, ki ponujajo maloprodajo nakljuènim strankam.