Lubuskie teeaj storitve blagajne

Vsaka instalacija mora biti tudi prijazna, za¹èititi jo mora pred elektriènim udarom. Tovrstna za¹èita je uèinkovita preko ozemljitve, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Ko ¾e govorimo o ozemljitvi, se najprej lotimo zadeve, ki jo povzroèi vodnik. Ta kabel najprej zdru¾i elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na kombinacija ima za posledico, da elektrificirani organ sprejme ali odseva ¹tevilne stro¹ke, ki so nevtralizirani. Ozemljitev je osredotoèena na nekaj delov. Deli, ki jih je treba prevzeti, vkljuèujejo predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, prikljuène kable in ozemljitvene sponke nabiralnikov, ozemljitvene palice in ozemljitvene ¾ice.Ko govorimo o ozemljitvi, lahko poimenujete nekaj njihovih znakov. Najprej so za¹èitne ozemljitve, ki so spoj kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z ozemljitveno elektrodo. Ta zemeljska elektroda je predvsem sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Drugi model je funkcionalno ozemljitev. Doloèena je ¹e vedno operativna. Z oznaèevanjem je mogoèe ugotoviti, da gre za ozemljitev doloèene toèke elektriènega tokokroga. Primarni namen tega ozemljitve je predvsem dobro delovanje elektriènih naprav tako v moteèih kot v dodatnih pogojih. Za¹èitil bo nizkonapetostno omre¾je. Ta za¹èita se izvaja proti uèinkom prenosa vi¹jih napetosti nanj. Vedno se izvaja na gradbi¹èih, poleg tega pa tudi vse elektriène naprave, ki so definitivno pome¹ane z distribucijskim omre¾jem ali ki se napajajo iz telesa z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Naslednji slog je za¹èita ozemljitve. Njegov glavni pomen je predvsem funkcija vodenja atmosferskih razelektritev v tla.Ta vrsta tal se imenuje pomo¾na. Obièajno se priporoèajo za namene po¾arne za¹èite. Pomembno jih je uvesti v merjenje in varnostne odnose.