Merimo elektrieni naboj v

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na zmanj¹anje nevarnosti eksplozije gorljivih snovi na proizvod elektrostatiène iskre. Najpogosteje se uporablja pri transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki ustvarja novo obliko. Najni¾ji in veè zapletenih modelov je mogoèe izdelati iz ozemljitvene objemke in iz kabla. Bolj razvita in tehnolo¹ko napredna je najsodobnej¹a za¹èita ozemljitve, zaradi katere je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je tla natanèno povezana.

Elektrostatiène ozemljitve se obièajno uvajajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z novo vsebino (npr. Rezervoarji s pra¹kom, granulami, tekoèinami lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Izvor njihovega polo¾aja je zagotovo me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali prenosa posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. V naravnem dobièku in hitri povezavi z ozemljitvenim ali praznim objektom je mogoèe ustvariti kratek impulz, ki bo prepoznaven v strukturi isker.Pomanjkanje oskrbe pred razelektritvijo lahko povzroèi v¾ig me¹anice plina in zraka, kar pomeni eksplozijo ali veliko eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.