Metalurgija in livarstvo

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne omejuje le plastiènih procesov oblikovanja in livarn, temveè se osredotoèa tudi na prouèevanje struktur v makro razredu. Ta naèrt obièajno odpravlja poskuse na metalografskih mikroskopih.

https://perle-bleue-night-cream.eu/si/

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. In ¹ele pred kratkim so zaèeli mikroskopi metalurgija. V trenutnih èasih so potrebni pri delu z in¾enirskimi èleni. Metalografski mikroskopi so danes na tem podroèju izredno privlaèni, saj se med drugim priporoèa iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Zato obstaja tehnologija za preslikovanje, ki je premaknjena na neprozorne vzorce. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki jih bodo kupili za opazovanje strukture na atomski ravni, in svetlobni mikroskopi, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène metode mikro-krekiranja v dokumentu ali njihovega zaèetka. Mo¾no je izraèunati fazno razmerje in natanèno doloèanje posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne komponente problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za specifièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim neuspehom.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko s tem hitro zaznavamo materialne napake. Vendar je vredno, da je ravnanje s tem modelom pohi¹tva zapleteno. Od trenutnega dejavnika izku¹enj naj ga izvajajo le kvalificirane osebe.