Modul 6 naptarkeszito program

Program Enova ima veliko modulov, ki se lahko uporabljajo v podjetju ali podjetju v ¹tevilnih vidikih njegovega obstoja. Modul HR in izplaèane plaèe sodelujeta v evidenci podatkov o osebju, izraèunu plaè, davkov, prispevkov za socialno varnost itd. Pogosto se posodablja na trenutno veljavne predpise na Poljskem. Opredeljen je z enostavnim in jasnim grafiènim vmesnikom, ki je v vseh primerih zdru¾ljiv s paketom MS Office.

Mass ExtremeMass Extreme - Napredna formula za mi¹ièno maso!

Modul Tax Book je in je odgovoren za storitve blagovne znamke v vlogah vodenja evidenc, obraèunavanja in izdelave tekoèih in preteklih poroèil. Na njegovi slu¾bi se izvajajo vse izjave, poravnave in zapisi KPIR. Omogoèa registracijo deviznih poravnav z avtomatskim izraèunom teèajnih razlik.Knjiga inventarja omogoèa prejemnikom, da registrirajo dogodke, povezane z trajnimi materiali. Modul je viden tako za evidenco neopredmetenih sredstev in opreme. Mo¾no je izvesti poseben razpored dogodkov, ki so povezani s temi materiali. Knjigo z elementom lahko prevzamemo v prostem obdobju obraèunskega leta.Modul raèuna obravnava pri izdaji prodajnih dokumentov in odloèanju o ceniku ter pridobivanju znanja o poslovnih partnerjih. Aplikacija Trade omogoèa uporabnikom, da izdajajo nakupne dokumente, prodajne dokumente, vodijo evidenco naroèil in shranjevanje.CRM (Customer Relationship Management je posebej pomembna komponenta. Zapisuje podatke o izvajalcih, hkrati pa pomaga in servisira najem in servis. Aplikacija Trade Book je namenjena objavljanju, dokumentiranju in izdelavi drugih vrst poroèil. To orodje v veliki meri izbolj¹uje vsakodnevno delo raèunovodij.Zadnji modul programa Enova - Poslovne delegacije meni, da je naloga podpirati storitve in poravnavo domaèih in drugih poslovnih potovanj. V veliki meri izbolj¹uje poslovanje podjetja na zadnjem podroèju. Cenik Enova je primeren za vsa podjetja. Dejavniki, ki se upo¹tevajo glede na velikost podjetja in izbiro modulov. Obstaja tudi mo¾nost nakupa v treh razlièicah: srebro, zlato in platina.