Ne cenik tehnienih prevodov

Mednarodno sodelovanje med razliènimi poslovnimi sektorji zahteva skladnost z enotnimi standardi, katerih pravilno poznavanje je obvezno v skladu z veljavno zakonodajo. Da bi izbolj¹ali usklajevanje mnenj in poenostavili komunikacijo med tujimi podjetniki, strokovnjaki iz drugih podroèij ustvarijo tehniène prevode dokumentov, ki so potrebni v obravnavanih postopkih.

Samo uèenje jezika ni dovoljTehnièni prevodi so vrsta prevodov, ki jih prevajalec poleg znanja doloèenega jezika potrebuje tudi za tehnièno izobra¾evanje v industriji, za katero se uporablja doloèeno besedilo. Omenjeno delo je koristno pri uspe¹nem prevajanju dokumentov, ki so bogati z znanstveno ali tehnièno terminologijo. Zato je priprava tehniènega prevoda projekt, ki se naroèi strokovnjakom v doloèenem jeziku in¾enirjem ali raziskovalcem.

Tehnièna dokumentacija

vir:Dokumenti, ki so predmet tehniènih prevodov, vkljuèujejo pogodbe, specifikacije, programi, priroèniki, katalogi in standardi. Potrebno je imeti dober prehod na pomen dela, ki zahteva pridobitev usmerjenega znanja, to je produkcijo, industrijo, mehaniko, raèunalni¹tvo ali elektroniko. Pogosto se pred zaèetkom izvajanja tehniènega prevajanja s stranko analizira vsebina dokumentov v smislu izbolj¹anja strokovne terminologije in besedi¹èa v industriji. Posvetovanja se uporabljajo za standardizacijo leksikona dokumenta v smislu virov specializiranih besed, ki jih uporablja podjetje. Strokovnjaki priporoèajo tudi, da se tehnièni prevodi, prevedeni v doloèen jezik, prenesejo tudi na izvornega govorca, da se preveri doloèeno nareèje, da se zagotovi velika gotovost glede èistosti in skladnosti na¹ega prevoda.