Nowogrodzka 62a psiholog

Biti v 21. stoletju ni najla¾je. Obièajno smo izpostavljeni visokemu stresu. ©tevilne dol¾nosti, pomembno in ¾ivèno vzdu¹je v vlogi in ¹tevilne te¾ave v obratu. Krog je usmerjen. Èustveno smo preobremenjeni. Pogosto niti ne moremo razbremeniti stresa ali iskrenih razprav v srcu.

Vse bolj zmedeno v lastnih èustvih, je zelo te¾ko biti v varnem èasu. ©tevilne naloge, ki nas preplavijo, ustvarjajo z veliko truda in brez energije. Na¹a prizadevanja in strasti izginejo. Ne vzamemo èasa, da odidemo, èeprav se poèutimo izèrpani.

Potrebno je odpraviti slaba èustva. Lahko jih nosimo v zelo dolgem èasu. Èe se jih ne bomo znebili, bo nara¹èajoè in moèan dan eksplodiral z izjemno moèjo. Dober psiholog nam lahko pomaga najti mesto v tej zadevi. Z njegovo pomoèjo se bo z dobrim gibanjem uspel razoro¾iti tikoèa bomba na¹ih èustev in znanja. Vèasih je ta re¹itev uporabna.

Kronièni stres je bistveno ¹kodljiv za va¹e zdravje. Pogosto se ne zavedamo zadnjih misli. Navsezadnje se na¹ sistem posku¹a braniti in signalizira, da je predmet napaèen. Glavoboli, mi¹ice, trebuh, palpitacije, nespeènost - ¹e posebej sedanji, je zelo raz¹irjen simptom. Nezmo¾nost spanja povzroèi, da se zaèarani krog zapre. Noèemo spati ponoèi - zato je na¹ dan nemogoè. Vznemirjena pozornost in utrujenost povzroèita, da obstajajo malo uèinkovitega dneva in naredimo veliko napak. Èe se situacija ponovi, tvegamo opazovanje in pouèevanje nekaterih na¹ih nadrejenih. Torej s spremembami postaja vse veè stresa. Posledièno ne moremo ponovno zaspati, ker so na¹i mo¾gani kadarkoli stimulirani s plazom negativnih èustev.

Dober psiholog Krakow nam bo pomagal obvladati stres. Pogovor z njim je mogoèe videti kot privlaèen izhod in poveèati mehanizme, ki nas bodo za¹èitili. Kronièni stres je utrujajoè in je nevarnej¹i, tako psiholo¹ki kot fizièni. Dober psiholog Krakow - to je za izbiro roke in zagotovo nam bo pomagalo re¹iti ¾ivèni problem.