Oceno tveganja

Potreba po izdelavi ocene nevarnosti eksplozije in dokumenta o za¹èiti pred eksplozijami se nana¹a na enote, v katerih lahko knjiga z vnetljivo vsebino izvede ¹tetje nevarnih eksplozivnih zmesi in povzroèi nevarnost eksplozije na delovnem mestu. Veliko mednarodnih podjetij nudi celovito pomoè pri razvoju podpore za za¹èito pred eksplozijami, tj. Za¹èito pred eksplozijo v industrijskih delih.

Pri uporabi ali shranjevanju snovi, ki lahko z zrakom delujejo eksplozivno ozraèje, kot so plini, tekoèine, trdne snovi z visoko stopnjo finosti, mora biti na plo¹èi izvedena ocena tveganja eksplozije, kar ka¾e na mesta, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prav tako mora v hi¹ah in zunanjih prostorih navesti ustrezna eksplozijsko ogro¾ena obmoèja s predpostavko grafiène dokumentacije za razvr¹èanje in oznaèiti dejavnike, ki bi jim lahko omogoèili v¾ig.

Cilj:Ocenjevanje in ukrepanje dokument varnosti delovnih mest pred eksplozijo. Namen nastanka dokumenta je, da izpolnjujejo zakonske zahteve in zmanj¹ati tveganja, povezana z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja v delu ozadju.

Naèin izvedbe storitve:Delovna mesta, v katerih se lahko pojavijo eksplozivne atmosfere, bodo ovrednotena z naèrtom za eksplozijsko ogro¾eno obmoèje.

Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijami:Drugi korak bo preveriti vire v¾iga skupaj z dodatnim seznamom: tople povr¹ine, plameni, vklj. se¾iganje delcev in plinov, mehanske iskre, elektrièni stroji, zaletni tokovi in katodna korozijska za¹èita, statièna elektrika, eksotermne reakcije, mo¾nost udara strele, radiofrekvenèni elektromagnetni valovi, ultrazvok, ionizirajoèe sevanje, adiabatski stres in tudi udarni valovi vkljuèno s spontanim v¾igom prahu. V primeru ugotavljanja nastanka eksplozivnega ozraèja se preveri, ali se orodja in metode za za¹èito delovnih okolij, na katerih se lahko sreèajo eksplozivne atmosfere, prilagodijo razredom, primernim za eksplozijsko ogro¾ena obmoèja.