Onesna evanje zraka v eeljusti

V sodobnih trenutkih v zraku lahko onesna¾enje, kot so prah, mirni delci in vse, predstavlja tveganje za pljuèa in lahko povzroèi alergijske reakcije pri uspe¹nem prodiranju skozi ko¾o.

V mnogih industrijskih procesih se onesna¾evala vnesejo v ozraèje v bistvu prahu in trdnih snovi. Zelo nizki trajni deli in prah v zraku so lahko ¹kodljivi za zdravje v klubu, s katerim jih ¾elimo zdraviti, preden vstopijo v dihalni program.

Glavni viri prahu so procesi rezanja, bru¹enje in izbolj¹anje ter proizvodnja premoga v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesenih materialov in kompozitov je odvisna od proizvodnje prahu in vlaken, ki so lahko neprijetno za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Vsaka industrija, ki je izpostavljena ¹kodljivim prahom, mora biti atex odsesavanje prahu ali zbiralnikov prahu, izdelanih v skladu z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera lahko predstavljata nova delovna mesta v sistemu.

Ker ima eksplozivni prah, ki prihaja iz nekaterih organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksploziji prahu. Evropska skupnost je uvedla dve direktivi, ki ohranita ozraèje hitrega in vnetljivega prahu, imenovani ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv sta bili uèinki izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - potrebno je bilo tudi drugo tehnièno in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih zdravnikov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo blago, ki je skladno z direktivo ATEX, ki izvaja vse varnostne standarde.

Zagotavljanje soglasij z dodatnimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov je v pristojnosti lokalnih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.