Pav alni znesek in blagajna

Vsak podjetnik v na¹i dru¾bi ima vsak dan fiskalne blagajne z novimi te¾avami, ki jih lahko ustvarijo tudi jedi. Kot pri vsaki elektronski opremi tudi blagajne niso brez odloèitev in vèasih pokvarjene. Vsak lastnik podjetja ne ve, da mora biti na vseh mestih, kjer se register premika s pomoèjo blagajne, drugaèna naprava - v primeru popolne odpovedi.

Mass ExtremeMass Extreme najboljša pomoč pri izgradnji mišične mase

Pomanjkanje rezervne blagajne pri nadaljnji prodaji blaga ali pomoèi lahko vodi do nalo¾itve kazni s strani davènega urada, saj bo prepreèilo, da bi se prodajno pismo po¹kodovalo, ko se glavna naprava pokvari. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vkljuèevati servisno knji¾ico blagajne. V tem pismu so zakljuèena ne le vsa popravila naprave, temveè tudi nekaj nasvetov za fiskalizacijo blagajne ali spremembo njenega spomina. V storitveni dejavnosti je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je davèni urad dal blagajni, ime podjetja in naslov prostorov, kjer se denar uporablja. Vse te informacije so potrebne pri in¹pekcijskih pregledih davènega urada. Vse novosti v pomenu blagajne in njihovo popravljanje so v skladu z vajami specialistiène slu¾be, s katerimi morajo vsi podjetniki, ki uporabljajo blagajne, podpisati podpisano pogodbo. Veliko - morate obvestiti davèni urad o vsaki spremembi blagajne. Prodaja na blagajnah bi morala delovati neprekinjeno, pri uspe¹nosti polnjenja pomnilnika blagajne pa bi morali izmenjati mnenje za naslednjega in se spomniti tudi na branje spomina. Branje pomnilnika blagajne bo verjetno ¾ivelo - prav tako kot njegova sprememba, vendar le poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba delo opraviti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz odèitavanja fiskalne blagajne se pripravi ustrezen protokol, katerega en izvod po¹lje davènemu uradu in novemu podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z drugimi dokumenti, ki se nana¹ajo na blagajno - njegovo pomanjkanje lahko vpliva na nalo¾itev kazni s strani urada.