Poljski modni oblikovalci na debelo

Glavna sobota je bila predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci konèali za sezono. Med publiko smo lahko videli kar nekaj znanih osebnosti, novinarjev in politikov.Prefinjena predstava je nastala v najmanj¹em trenutku in vse je potekalo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za njihovo izvedbo so bile uporabljene popolnoma osnovne in zraène tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo najbolj v¹eè zraèen, barvit maksi suknjik. Poleg njih so spo¹tovanje vzbudili tudi èipke, romantiène obleke in nagubane bluze ter vezeni bikini. Za nove obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s pomembnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipkami in priljubljenimi cvetovi.Po koncertu je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene posebej za nov boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bil prodan tudi zadnji trenutek oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek iz nove dra¾be bo porabljen za otro¹ki dom. Poudariti je treba, da blagovna znamka podpira razliène dobrodelne in praktiène akcije. Njen delodajalec je veèkrat ponujal svoje izdelke za dra¾be, predmet dra¾be pa je bil celo obisk vseh tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo zadnja zbirka prispela v rastline v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi e-trgovine, v katerem bi bile priljubljene zbirke, ki niso tiste v stacionarnih zbirkah.Lokalna blagovna znamka oblaèil je eden izmed najbolj debelih proizvajalcev oblaèil na svetu. V dr¾avi je veè tovarn. V njem je zaposlenih veè tisoè ljudi, predvsem pa najbolj¹i krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Obèasno blagovna znamka ustvarja zbirke v enotnosti z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke skrbijo za tako visoko priznanje, da se tisti, ki so pripravljeni v enem jutru, ¹e pred odprtjem trgovine zlo¾ijo v dolge èakalne vrste. Te zbirke izginjajo isti dan.Izdelki tega podjetja iz mnogih let hitro u¾ivajo veliko popularnost med kupci, tudi na koncu, kot drugod. Pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenjam moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in da daje izdelke najvi¹je kakovosti.

duo shampoo

Oglejte si va¹o trgovino: Enkratna oblaèila Wroclaw