Potrdilo o davenem prebivali eu

Osnovne predpostavke Evropske skupnosti

Natanèen odgovor na vpra¹anje "kaj je certifikat CE?" odvisna od re¹itve osnovnih predpostavk delovanja Evropske unije. Dokazano je, da so naèela njegovega izvajanja tri naèela: prosti pretok blaga, ¾enske in kapital. Za oblikovanje zgoraj navedenih naèel so se dr¾ave èlanice EU odloèile, da bodo odpravile vse te¾ave v trgovini znotraj Skupnosti, poleg tega pa so v sistemu vzpostavile skupno politiko za partnerje, ki niso èlanice EU. Zaradi skupnostnega trga je bilo ustvarjeno obmoèje izmenjave, podobno kot na meji ene dr¾ave. Dobila je ime enotnega evropskega trga ali skupnega trga.

Skupni evropski trg in tr¾enje proizvodov

Ena izmed najbogatej¹ih ovir, povezanih s trgovino med dr¾avami, so nacionalne zahteve glede oblike in varnosti proizvodov. V nekaterih dr¾avah so obstajali razlièni zakoni in pravila, ki so se moèno razdelili med druge dr¾ave. Proizvajalec, ki je nameraval prodati svoje blago v naslednjih dr¾avah, je moral vsakiè izpolnjevati individualne zahteve. V smislu odprave trgovinskih ovir je bilo treba te razlike odpraviti. Standardov skupaj z nakupom izdelkov ni bilo mogoèe odpraviti. Zato je bila ena od re¹itev standardizacija standardov v celotni skupnosti, zaradi èesar so trgovinske izmenjave podvr¾ene istim zahtevam.

V zaèetni fazi se je posku¹alo urediti predpise EU v zvezi z nekaterimi kategorijami sadja in materialov. Zaradi visoke stopnje zapletenosti in dolgotrajnih procesov je bila tak¹na re¹itev spro¹èena.

Re¹itev je bila ustvariti poenostavljeno re¹itev za vpra¹anje tehniène uskladitve. Opredeljene so osnovne varnostne zahteve za nekatere skupine proizvodov, ki jih je treba nujno opraviti, preden se izdelek ali izdelek kupi za nakup na evropskem enotnem trgu.

Podjetniki zunaj EU, ki nameravajo uvesti izdelek, ki se kupuje na trgu Skupnosti, npr. Iz Turèije, morajo izpolniti svoje predpise in pravila EU o kakovosti. Na njih je, da poka¾ejo to dejstvo.

Ustvarjeni so bili usklajeni standardi, s katerimi podjetniki vedo, katere osnovne zahteve je treba narediti. Uporaba teh vrednosti ni vedno obvezna. Podjetnik lahko v izjemni obliki doka¾e, da je njegov proizvod koristen za premik na skupnostni trg.

Certifikat Ce - izjava proizvajalca

Oznaka Ce ni niè novega, ampak le izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje osnovne zahteve njegovih naèel.Na strani proizvajalca je navedena simbolna stran ali poobla¹èeni zastopnik. To potrjuje, da je izdelek ostal v zavesti z obièajnimi zahtevami, uvedenimi v direktivah o posebnih proizvodih. To je torej ena ali veè drugih direktiv.

Zakonodaja Skupnosti predvideva domnevo o skladnosti in izpolnjevanje minimalnih zahtev v zvezi z varnostjo za proizvod z oznako CE.

CE certifikat se prenese na izdelek pod individualno odgovornostjo proizvajalca ali poobla¹èenega zastopnika. Sledi dokaz, da izdelek izpolnjuje doloèene zahteve direktive. Za preverjanje tega dejstva se izvede postopek ugotavljanja skladnosti in po pozitivnem preverjanju izda izjava o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti se lahko razlikujejo glede na tveganja, povezana z uporabo znanega blaga. Èim veèja je nevarnost premo¾enja od izdelka in je bolj zapleten, manj postopkov mora izpolnjevati proizvajalec ali poobla¹èeni zastopnik. V nekaterih primerih je priporoèljivo upo¹tevati celo ducat standardov Skupnosti.