Prahu

Industrija je zelo pomembna gospodarska panoga, katere naloge raèunajo na obravnavo surovine na stanje, ki je pripravljeno prodati. Da bi predelali tako surovino, jo je treba podvreèi vodenju, rezkanju, ¾aganju, varjenju, graviranju - in z njimi izdelati moè razliènih stvari, ki so odvisne od rezanja izdelka do konène konstrukcije.

V pogodbi s tako dinamiènim procesom preoblikovanja surovine nastaja veliko proizvodnih odpadkov, ki se po¹ljejo v zaprto posodo in reciklirajo. Vendar pa se poleg tega oblikujejo tudi manj¹i, manj ali veè suhega prahu, plinov ali kemiènih hlapov, ki se sedaj ne odvajajo v posodo, tudi pri gibanju s tokom se razkrojijo neposredno po vsem - tovarni¹ka hala ali jeklarna.

Praktièno ni nobenih sredstev za odstranitev tega onesna¾enja, vendar pa se v moèi tovarn zdaj prilagaja dokazilu o manj pra¹nem materialu ali strojih, v katerih se proces opra¹evanja zmanj¹a. Problem pa ni vedno popolnoma odpravljen, za popolno za¹èito pred prahom pa je podan vgradnja sistema za odpra¹evanje. Zbiralec prahu ali industrijski zbiralnik prahu je najbolje kupiti in namestiti prek podjetja, ki celovito ustavi izvajanje filtrirnih sistemov za pisarne. Potem pa obstaja recept za zagotovitev, da bo sistem izbran glede na potrebe na¹e pisarne in da bo skladen z vsemi standardi, ki si ¾elijo na tej ravni. Poleg tega nam bodo strokovni delavci tak¹nega podjetja pomagali izbrati najbolj¹i zbiralec prahu, ne pa za znano podjetje. To ni brez pomena, kajti glede na to, kaj pi¹emo, iz katerega merila in v kak¹nem obsegu moramo uporabiti nekoliko drugaèen tip zbiralnika prahu. Pravzaprav je bolje, da je ne doloèimo neposredno, èe se ne osredotoèimo na predmet in izberemo zbiralec prahu za usposobljene delavce. Tak¹en zbiralnik prahu nam bo pomagal za¹èititi zaposlene pred vdihavanjem nevarnega prahu in onesna¾iti njihove organizme v individualno re¹itev, kot dokaz skozi stik prahu z oèmi.