Predpisi o blagajni

Ali je mogoèe prodati blagajno? Mo¾no pa je, kdaj pa se bo preverjalo in ponavadi preko storitvenega podjetja proizvajalca, saj so kljub temu, da so zainteresirani za nakup rabljenih blagajn, poceni blagajne in uporabljene lahko i¹èemo po poobla¹èenih temah proizvajalca. Blagajna se lahko enostavno uporabi tudi za razrez. Èe pa so mehanizmi iz blagajne v dobrem razpolo¾enju, je moèno prodati drugemu podjetju.

Predpisi o vpoglednih sredstvih v resnici ne vsebujejo nedvoumnih predpisov, ki so se nana¹ali na obna¹anje davkoplaèevalcev z davènimi blagajnami pri uspe¹nem poslovnem delu. Nobena od osnovnih uredb ne prepoveduje davkoplaèevalcem, da proda rabljeno blagajno, kar je njena prednost. Enako stali¹èe je razvidno iz posameznih vlog, ki so bile zabele¾ene 23. avgusta 2012, ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v katerem je direktor Davène zbornice v Bydgoszczu izjavil, da po umiku blagajne iz dobièka in izpolnitvi vseh formalnosti V skladu z zakonskimi doloèbami je v bistvu davèni zavezanec odlok z blagajnami. Zato se ne spominja nobenih ovir, ki bi utegnile unièiti ali prodati davèno blagajno drugi dru¾bi v tem primeru. Vendar pri delu prièa, da nihèe razen proizvajalca ne ¾eli kupiti rabljene blagajne. Zato je zaradi dejstva, da je pisarna za registracijo naprava s posebnim namenom, in njena struktura, delovanje in zmo¾nost uporabe davkoplaèevalca zelo natanèno zapisana v predpisih, ki veljajo za kreditne zadruge. Moè teh predpisov se lahko proda le poobla¹èenim svetovnim proizvajalcem in subjektom, ki delujejo v okviru pridobitve ali uvoza blagajn znotraj Skupnosti, kot je potrdil predsednik osrednjega urada za ukrepe, da ¹tevec, ki so ga predlagali, izpolnjuje funkcije, opisane v èl. 111 par. 6a in merila, kakor tudi pogoje, ki jih potrebujejo za odziv. Torej, èe ¾eli davèni zavezanec prodati blagajno drugi osebi, bi bilo to odloèitev obvezno oceniti s poobla¹èeno blagajno, ki bo ocenila, ali znesek krije zahteve, ki so vpisane v Zakon o DDV in ali je v njih mogoèe namestiti nov fiskalni modul.