Prevajanje spletnih strani in dokumentov

V ponudbi strokovne prevajalske agencije so poleg pisnih prevodov tudi ustni prevodi, ki od prevajalca zahtevajo ne le popolno jezikovno in jezikovno kompetenco, ampak tudi dodatne funkcije.

Specifiènost simultanega tolmaèenjaUradi, ki se ukvarjajo s simultanim simultanim tolmaèenjem v Var¹avi, poudarjajo, da so zaradi specifiènosti takih prevodov med najte¾jimi. ®e samo dejstvo, da jih povzroèa ustno, to je, da nas ¹tejejo, je bolj stresno in mora biti izjemno nadzorovano in odporno na stresorje. Te¾ave dodaja dejstvo, da se tukaj ne moremo zana¹ati na noben slovar, ker potem ni pomembno. Med prevajanjem prevajalec izvede prevod vzporedno z zadnjim, ki ga govornik prika¾e. To pomeni, da ni prostora za jezikovne vrzeli.

S kak¹nimi drugimi stranmi mora biti izgovorjen prevajalec?Vsakdo mora najprej in predvsem poznati deljivost pozornosti. Z neke strani prena¹a vrhunsko vsebino na poslu¹alce, iz razliènih pa poslu¹a nadaljnji del vsebine, ki jo ¾eli prevesti. Drug pomemben vidik je popoln spomin. Èe se koncentrira in ima vsebino, jih ne bo natanèno predstavil v prevodu.

Kdo ima take prevode?Ta model prevajanja je izjemno priljubljen med razliènimi vrstami poslovnih pogovorov, pogajanj ali usposabljanj, pa tudi med predavanji ali mednarodnimi konferencami. Najpogosteje se odvijajo v najbolj pripravljenih kabinah, opremljenih z dobro opremo, ki jih je treba odlièno obdelati.Èe ¾elite popoln prevod, izberite prevajalca, ki ustvarja do zadnje predispozicije, ne le znanja.