Prevajanje strani v tablienem raeunalniku

Prevod èlanka je precej te¾aven sam po sebi. Èe ¾elimo prevesti katerokoli besedilo, moramo ne le upo¹tevati "nauèene" besede in sklope, ampak tudi poznavanje mnogih idiomov, ki so tako znaèilni za vse jezike. Dejstvo je, da ¾enska, ki pi¹e besedilo v angle¹èini, tega ne uporablja v povsem "akademski" tehnologiji, ampak uporablja svoje specifiène trende in dodane idiome.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Učinkovita rešitev problema izgube las

Glede na to, da je vloga svetovnega internetnega omre¾ja ¹e vedno veèja, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Ker gre na primer za spletno stran, s katero ¾elimo doseèi bolj priljubljeno vsoto prejemnikov, jo moramo izdelati v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, npr. V angle¹èini in v na¹em jeziku, ne moremo le prevajati, temveè tudi povedati lastne stavke in opise, ki jih ni mogoèe prevesti v izvirniku. Kdaj gleda na izvajanje? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel èlanka ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa na ladji ne bo zadostovala. Mo¾no je samo zato, ker prevajalec Google izbrani èlanek prevede v vrednost »beseda za besedo«. Zato v podjetju za ¾ival nimamo nièesar, kar lahko na podlagi tega vpliva na profesionalno, veèjezièno spletno stran. Tako v polo¾aju prevajalca spletnih strani v bli¾nji prihodnosti èlovek ne bo nadomestil stroj. Tudi najbolj¹a programska oprema nima mo¾nosti abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko stori, je igrati po logiki èlove¹kega prenosa v izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹i programi, ki prevajajo dokument, zaostajajo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in bo vedno tako. Èe se kdaj pojavi napredno orodje, okra¹eno na meji moènega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to zadnja stran na¹e civilizacije. Èe povzamemo, je treba naèrt pouèevanja dobrih prevajalcev pripraviti z ustreznimi didaktiènimi pripomoèki, ki ne bodo le uèili prevodov »beseda za besedo«, temveè bodo podpirali tudi uèenje abstraktnega razumevanja doloèenega jezika.& Nbsp;