Psiholo ke storitve

V Zdru¾enih dr¾avah Amerike je zelo znano, da ustvari ¹e enega terapevta. V bli¾nji regiji, pred samo nekaj leti, se umi, ki si prizadevajo za psihologa ali psihoterapevta, niso samo hvalili, temveè so celo to dejstvo skrili celo pred svojimi najdra¾jimi. Poroka se je v tem primeru zelo spremenila in ni smiselno, da bi se izogibali omenjanju, da imate nekaj du¹evnih te¾av ali te¾av z daljnose¾nimi odvisnostmi.

Res je veliko ljudi, ki so odloèeni in ne gre le za tradicionalne zasvojenosti, kot so alkoholizem ali zasvojenost z drogami. Ljudje, ki so odvisni od iger na sreèo, seksa in celo raèunalni¹kih iger, pogosto pridejo navzdol. Kaj je narobe, v zadnjem zadnjem primeru problem pogosto nastane veliko malih ljudi, pogosto tudi otrok.

Ljudje v odvisnostih vrednotijo idejo, da je vse pod nadzorom in da lahko kadarkoli prenehajo s pitjem, kajenjem ali igranjem. Seveda obstaja samo samo-goljufija in to bi seveda moralo biti spodbuda, da prosimo za plaèilo zdravnika. Vèasih je potrebno imeti veè ekstremnih situacij, da bo posameznik preprièan, da je zdaj zadnji zvonec in brez terapevtske podpore niè ne bo dose¾eno.

Obstaja kar nekaj licenciranih terapevtov. Pomembno je najti tisto, ki bo dejansko imela zapleten naèin izvora od odvisnosti. Trenutno ljudje najpogosteje uporabljajo internet za iskanje z vnosom ustreznih stavkov, kot je terapija v Krakovu ali priporoèeni terapevt.

Pomembno pa je, da si predstavimo pomembno vpra¹anje. Terapija je namreè le dostop do dolgega in pogosto zelo zapletenega dela na sebi. Pogovori se praviloma ustvarjajo poèasi, zato je potreben èas, da se iz njih izvleèemo. Te¾ko je prièakovati, da bosta zado¹èala dva ali tri obiski, da bi se popolnoma sooèili z zadnjo masko, ki je vodila do terapevtove pisarne. Vsekakor nobena prilo¾nost za projekte ne bo pomagala, ravno nasprotno.

Prav tako morate imeti, da noben terapevt ali psiholog ni èude¾ni delavec ali èarovnik, ki bi prièaral èarobno uro za re¹evanje te¾av. Res je odvisno od osebe, ki pomaga. Od tega ali pa je dovolj odloèna, da se bo borila z njenimi te¾avami ali odvisnostmi.