Revija za upravljanje elove kih virov

Enova, ni èudno, kako sistem za naèrtovanje virov podjetja, popularno imenovan ERP. Njena dejavnost je predvsem upravljanje z vsemi viri podjetja. Proizvajalec te programske opreme je Soneta Sp. z o. o Metodo lahko kupimo pri poobla¹èenih distributerjih enova kraków.

Celoten organizem je bil pripravljen v modularnem naèinu, vsi moduli pa so namenjeni izbolj¹anju delovanja podjetja na dejanskem podroèju delovanja. Zadnja podroèja zajemajo predvsem upravljanje s èlove¹kimi viri, poravnavo plaè, obraèunavanje, prodajo, blagajno, knjigovodstvo inventarja, upravljanje skladi¹è, popolno raèunovodstvo, upravljanje z informacijami, tako z mo¹kim, kot tudi potencialnim. Poleg tega moduli zagotavljajo mo¾nost izterjave ter mobilne prodaje.Ena najpomembnej¹ih lastnosti programske opreme Enova je njena funkcionalnost. Program zbira vsa potrebna orodja za posodobitev procesov v podjetju. Sistem je bil tako izpopolnjen, da deluje s katero koli industrijo in specializirano programsko opremo. Programska oprema v natanènem naèinu se prilagodi doloèenemu mestu.Enova se uporablja za povpreèna, srednja in odrasla podjetja. Tako za podjetja, ki zasedajo en sede¾, kot za podjetja, ki so dobro razvita s podru¾nicami. To je skrbno premi¹ljena konstrukcija. Ima razliène razlièice programske opreme, zaradi èesar vsa programska oprema "raste skupaj s pisarno". Enova bo zadovoljila vse informacijske potrebe v podjetju. Hkrati je programska oprema Enova zelo enostavna za uporabo. Predstavlja se elegantno z aplikacijo in ima dobro za kupca in intuitiven vmesnik. Za izvedbo projekta ni potrebno specializirano usposabljanje.Uporaba Enova v pisarni je re¹itev, ki zagotavlja pravilno upravljanje z viri podjetja, vendar pa je varnost za podjetje.Priljubljenost in zanesljivost zadevne programske opreme doloèata predvsem to, da je bila priznana v moèi tekmovanj. Poleg tega je trenutno preko 6.500 podjetij in pisarn opremljenih s programsko opremo Enova, ki doloèa njeno zanesljivo kakovost.