Strokovni gostinski teeaji

Nakup programske opreme za podjetje se pogosto zbira z ogromnimi stro¹ki. Zato pijaèa iz varèevalnih sistemov i¹èe cenej¹e ali celo brezplaène nadomestke. Prosti programi so redko enako funkcionalni tudi pri plaèilu. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo pri te¾avah, ki se lahko pojavijo ¾e pri njeni uporabi.

Plaèane razlièice hitro in celovito re¹ujejo probleme na¹ih uporabnikov. V primeru brezplaènih razlièic bomo navadno obsojeni na re¹evanje problemov sami ali na forume, ki uporabnike dane programske opreme povezujejo na daljavo. Problem porabe dodatnega zneska za programsko opremo je zadnji izjemno problematièen, da nismo uèinkoviti ali pa je vredno cene. ©tevilne mo¾nosti, ki jih doloèen program verjetno nima v celoti izvedenih v va¹em podjetju, vam bodo dali izdelek, ki ga ne boste uporabljali na veliki strani. V tem primeru je odlièno sredstvo uporaba demonstracijske zmogljivosti. Enova demo program je jasen primer tak¹ne programske opreme. Stranki ni treba kupiti za svoj nakup, vendar se zavezuje, da bo upo¹teval vse omejitve, ki niso v ¹ir¹i razlièici. Na primer, dokumenti, ki bodo izdani s pomoèjo programa envo, bodo imeli naslov, ki bo imel oglas za toèko uporabljene verzije programa. Poleg tega vam demo razlièica omogoèa, da v zbirko podatkov vnesete omejeno ¹tevilo vnosov. Vendar pa bo v uspehu, ko se podjetnik odloèi, da bo do¾ivel ¹iroko razlièico, lahko brez te¾av vna¹al ¾e ustvarjeno bazo podatkov. Tak¹en izhod je ¹e posebej koristen za povpreèna in mala podjetja, ki ne ¾elijo nositi velikih programskih teèajev, ki jih verjetno ne bodo v celoti izkoristili. Demo razlièica omogoèa tudi brezplaèno povezavo s tehniènim nasvetom proizvajalca programske opreme.