Tabu furnir

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je nenadomestljivo orodje, ki pomaga voditi raèune podjetij s katerim koli poslovnim profilom. To je zadnji sistem, ki bo sprejet za optimizacijo dela ljudi, ki se ukvarjajo s financami v ¹ibkih in srednje velikih podjetjih.

Program omogoèa vodenje ¹tirih vrst evidenc: raèunovodskih knjig, evidenc DDV, evidenc davènih podatkov in poravnalnih evidenc. Nato bo kupil vse finanène podatke na enem mestu in hkrati zagotovil integriteto in varnost podatkov.Program poleg evidenc gospodarskih dogodkov omogoèa tudi pripenjanje elektronskega naloga za prenos, tiskanje poroèil po naroèilu in informacije za razstavo v obliki kart. Poleg standardnih poroèil, ki jih zahteva Zakon o raèunovodstvu, program omogoèa in samodejno kreira poroèila, ki jih je stranka predhodno opredelila in s tem povzroèi zelo pomembno analizo trenutnega gospodarskega polo¾aja dru¾be.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ omogoèa avtomatsko vzdr¾evanje registrov DDV in davènih evidenc v skladu z doloèbami Zakona o davkih na proizvode in storitve. Program omogoèa ustvarjanje in tiskanje napovedi za DDV na podlagi podatkov iz registra DDV.Evidence poravnav v programu omogoèajo upravljanje obveznosti in terjatev dru¾be. Program omogoèa tiskanje pozivov, vna¹anje obrestnih zapisov in potrditev bilanc. Lahko se enostavno uporabi na obeh razstavah za doloèeno obdobje.Z uporabo programske opreme Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ smo lahko preprièani o varnosti shranjenih podatkov. Ta metoda je odlièna za registracijo in obdelavo gospodarskih prilo¾nosti ter je zadnji in idealen vir finanènih informacij, potrebnih za pripravo poroèil. Z izbiro programa uporabljamo mo¾nost, da ga prilagodimo va¹im lastnim zadevam in zahvaljujoè temu lahko samozavestno udejanjamo raèunovodsko usmeritev podjetja.