Test noseenosti v obdobju

Ljudje, ki i¹èejo otroka, in tisti, ki se bojijo noseènosti, poleg opravljanja testa noseènosti, posku¹ajo sami po sebi najti simptome, ki potrjujejo ali izkljuèujejo sami sebe (ali mo¾nost, da pokrijejo. Kak¹ni so ti simptomi? Kako jih lahko najdete? Osnovni in hkrati najbolj viden simptom noseènosti je seveda pomanjkanje èasa. Vendar mu ni treba biti pod stresom, saj lahko zamude menstruacije, tudi za veè dni, zagotovijo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno s stresom in boleznimi. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje zanositve. Tako se zgodi, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo, da posku¹amo dobiti potomce, ni stanja, zato je test noseènosti sreèno, kar ka¾e na dve èrti. Kaj je naslednje?

Obstajajo primeri, ko se prihodnje mame sreèujejo s simptomi noseènosti ¾e v zaèetku tedna po oploditvi. Ponavadi pa sledijo pribli¾no en mesec. Vendar pa je njihova najveèja intenzivnost na koncu prvega èetrtletja ali pribli¾no 10. tedna in preidejo v cone 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Make Lash

Topli in boleèi prsi. V telesu noseènice se pribli¾uje ¹tevilnim hormonskim spremembam, ki trpijo zaradi priprave bodoèe matere ne le na pomembno lastnost otroka v teh 9 mesecih, ampak tudi za prihodnje vzgoje. Zato lahko na zaèetku izbolj¹anja mleènih ¾lez prsi postanejo veèji, bradavice pa moènej¹e in slab¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj jasen in priljubljen simptom noseènosti. V zgodnjih jutranjih urah dra¾ijo daleè in lahko trajajo do nekaj ur. Obièajno se ¾enske, ki so noseèe, prito¾ujejo nad tem (le tu so odstopanja od vrednosti - moj bratranec je bil pred kratkim popoln enkrat z upanjem in me pre¹teti, in nikoli se ni poèutil slabo. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, zaradi èesar je jutranji simptom slabosti. Vendar so opazili, da je njihovo pospe¹evanje veèja moè med ljudmi, ki so pod stalnim stresom in stresom.Sprememba apetita. Seveda ni nihèe tuje takim simptomom, kot je poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da hoèemo jesti vse, kar ostane na poti v hladilnik, in dejstvo, da nenadoma zelo dobro me¹anico sleda s kislimi kumarami in Nutelo povzroèajo hormonske spremembe v njenem sistemu.

Kot sem vedno navedel v prej¹njih delih vnosa, se lahko pojavijo vsi simptomi noseènosti. Ni dodatno navedeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ¾enske, ki so zelo prizadete zaradi nev¹eènosti, povezane z zgodnjo noseènostjo, vendar obstajajo (tudi ko pogosto primeri, ko je noseènost praktièno popolna. Zato ne kupujte filmov in serij, ki bi nam pokazale, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, spremembe v stanju in omedlevica od pomembnega dne oploditve. Za vsako ¾ensko je blagoslovljeno stanje na povsem drugaèen, edini naèin.