Ueinkovito upravljanje skupine

Na splo¹no lahko reèemo, da se ljudje, ki uporabljajo kolesa, lahko porabijo za dve skupini: tiste, ki uporabljajo dvokolesnike kot bolj trpe¾en, ¹e moènej¹i naèin prevoza, in tisti, ki nimajo dovolj prostora za vo¾njo po svojem asfaltu in ¾elijo veè od posameznih vozil. Posebej za razlièno skupino strank smo pripravili seznam najbolj slikovitih kolesarskih poti na Poljskem, ki jih je vredno obiskati z dvokolesnikom.

Diet Stars

Beskid Slaski - odlièno ozadje za ljudi, ki i¹èejo izku¹nje, ne samo v alpskem kolesarjenje, ampak tudi navzdol. Mi smo opozorili, da je treba velik posel s èarom Bieszczady, ne vkljuèujejo le pogoj, in kolo in pravièni: za Skrzyczne, ki je najvi¹ji vrh BESKIDY gora (1257 m.n.p.m. deluje eden izmed najbolj navadnih kolesarske steze v naslednjem prostoru. Vendar pa je konstantna èakanja na vrhu lepo panoramo razteza v delu.Kolesarska pot Visla - je zato fantastièna re¹itev za ¾enske, ki so ambicije, da bi se odpravili na veèdnevno ali veèdnevno kolesarjenje. Nastanitev bo zagotovljena tam zaradi velikih kmetijskih kmetij. Cesta je veliko te¾ja kot v prej¹njem primeru, saj skozi asfaltno obre¾je Vistule doda asfaltno kolesarsko pot. ®al projekt ¹e ni zakljuèen in ljudje, ki jih zanima, bodo morali sami doloèiti.Pot Orlovih gnezda - Tary je draga re¹itev, toda za ljubitelje kolesarskih izletov, pa tudi ljubitelje vsebin in kulture, najdejo najstarej¹i poljski gradovi, ki jih je zgradil Casimir Veliki. Celotna kolesarska pot poteka iz Krakova v Èenstohovo, torej je 190 km. To je ponudba za bolj izku¹ene kolesarje.Poljska obalna pot - ¹e en predlog za ljudi, ki so ¾e ljubili kolesarske izlete, vendar do sedaj na koncu niso preprièani, da bi izbrali bolj ekstremne projekte. Pot Baltskega morja je evropska kolesarska pot Euro R-10, ki je oznaèena okoli Baltskega morja, zato ¹e vedno poteka skozi druge dr¾ave. Poljski del poti se uporablja v ouwinouj¶cieju, poteka skozi Ko³obrzeg, Tri-City in posledièno v Gronów. Pot se kljub temu, da se ne dr¾i te¾kih, ceni tudi bolj praktièni kolesarji, predvsem zaradi svoje individualne dol¾ine in zraka, ki popolnoma ustreza zdravju morja.

Kolesarske poti, predstavljene zgoraj na Poljskem, so ponudbe, ki so le majhen nadomestek za to, kar Rzeczpospolita ponuja kolesarjem. Kot lahko vidite, ne glede na to, ali je izku¹en kolesar ali zaèetnik, lahko najdejo nekaj zase.