V delu prevajalca

Prevajalèevo delo se dr¾i do konca te¾kih poklicev. Predvsem zahteva odlièno uèenje jezikov in poleg tega veliko kontekstov, ki izhajajo iz njene kulture in zgodovine. Mogoèe je torej filologija namenjena nekaterim najbolj priljubljenim fakultetam na povr¹ju humanistiènih ved, vendar resnièno zahtevajo in strog um. Tolmaè mora dati idejo, ki je bila rojena v glavi po¹iljatelja, kar se da natanèno z besedami drugega jezika. Kak¹ni so ljudje, ki vsak dan prevajajo strokovno?

Prevajanje in tolmaèenje

Veèina prevajalcev dela na Poljskem ali preko prevajalske agencije, ki posreduje med strankami in prevajalci. Dva temeljna kriterija, ki sta prek prizme, po kateri je prevod razdeljen, so pisni in ustni prevodi. Prvi od njih so vsekakor bolj priljubljeni in potrebujejo zelo natanèno besedo prevajalca. V primeru edinstvenih besedil mora prevajalec pri dokazovanju visoko specializiranih dokumentov delovati z ustrezno stopnjo besed iz zadevne industrije. V dana¹njem slogu mora biti prevajalec sposoben opraviti industrijo, da bi lahko prevajal èlanke z doloèenega podroèja. Izjemno ugodne specializacije vkljuèujejo tiste s podroèja financ, ekonomije ali IT.

Spremembe v interpretaciji so nekak¹en izziv ne le za prevajalèevo znanje. Prviè, ta mojster prevoda zahteva stresno moè, takoj¹nje odzive in sposobnost govorjenja in poslu¹anja ob istem èasu. Zaradi ovire pri tak¹nih naroèilih, ko se je odloèil za ustni prevod v Krakovu, je vredno izbrati ¾ensko z visokimi kompetencami ali dru¾bo, ki na prevajalskem trgu igra doloèeno podjetje.