Vpliv na zdravje v angle eini

Zrak je edinstven element za zaposlitev. Pri vdihavanju v pljuèa se ne absorbirajo le snovi, ki spodbujajo razvoj, temveè le negativno vplivajo na zdravje. Nekdo nima notranjega filtra, ki vam omogoèa filtriranje neèistoè v zraku, tako da stopnja njegovega odvisnega organizma obstaja iz okolja, v katerem je.

V mestih se èuti vi¹ja stopnja onesna¾enosti, ki jo ustvarja, med drugim, veèja vrednost avtomobilov na razdaljah in ¹tevilo industrijskih tovarn. Vas je pogosteje povezana s èistim zrakom, na katerega vpliva manj vozil in odporna vegetacija. Drevesa in lila se imenujejo naravni èistilniki zraka, ki prepreèujejo degradacijo naravnega okolja. Èlove¹ka dejavnost, ki se stalno razvija, zahteva uporabo vedno bolj naprednih re¹itev na podroèju varovanja zdravja in prostora. Primer tak¹nih dejavnosti predstavljajo industrijske tovarne, ki delujejo v velikem obsegu in vèasih zaposlujejo na stotine ljudi. Problem, ki je opazen v veèjih prodajalnah, ki sodelujejo pri delu, je onesna¾evanje zraka, ki nastane med izvajanjem izdelkov. Onesna¾enje v okolju negativno vpliva na zdravje zaposlenih in ovira pravilno opravljanje nalog. Eden od prizadevanj za razlago tega problema je organiziranje naèrtovanja sistemov za ekstrakcijo prahu na delovnih mestih, kjer se pojavi velika kolièina nepotrebnega prahu. Tak¹en zaplet se dogaja med drugim v mizarskih trgovinah, kjer prah in lesna ¾agovina negativno vplivata ne le na ljudi, ampak tudi na jedi, kar zmanj¹uje njihovo funkcionalnost. Èipi pomenijo ne le gro¾njo za zdravje in produktivnost zaposlenih, ampak tudi varnost obrata. So vnetljiv in èe se pojavijo iskre, se lahko vnamejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu je zato varnost za lastnika, ki pa ni nujno zaskrbljen zaradi tehniènega stanja obrata in prodaje velikega ¹tevila bolni¹kih dopustov med zaposlenimi.