Zakon o izvzetju iz blagajne

Kljub dejstvu, da potreba po blagajni¹ki knjigi novitus deon v gospodarskem poslovanju zajema vse veè podjetnikov, je obièajno mogoèe odstopiti od zadnje obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi.

Izguba, ki je primerna za tak¹no re¹itev, lahko prizadene pribli¾no 100.000 poljskih davkoplaèevalcev. Od 1. marca 2015 se obveznost obravnavanja teh orodij med drugim nana¹a na davkoplaèevalce, ki opravljajo storitve na podroèju popravila motornih vozil, frizerskih storitev, kozmetike, storitev v zvezi s hrano, pravnih storitev, davènega svetovanja in zdravnikov. Kdo ne ¾eli imeti blagajne? Med drugim se nana¹ajo na predmetne izjeme za posebne dejavnosti. Davkoplaèevalcu, ki opravlja dejavnosti, ki so opro¹èeni tega, ni treba videti na fiskalnem znesku. Kdo ne ¹teje blagajne: opravljanje storitev ali storitev na podroèju radiodifuzijskih storitev, internetnih storitev, storitev, povezanih s kmetijstvom, ¾ivinorejo in rejo, elektriène energije, pare, plinastih goriv, vode v naravni gradnji, storitev, povezanih z zbiranjem odpadkov, razen nevarne, storitve v zvezi z zbiranjem nevarnih odpadkov, storitve v zvezi z obdelavo odpadkov, storitve, povezane s predelavo nevarnih odpadkov, storitve v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov, ¾elezni¹ki, javni in primestni prevoz, po¹tne in kurirske storitve, nastanitvene pripomoèke, storitve hotelov , moteli in gosti¹èa, telekomunikacijske storitve, internetne storitve, gospodarske in zavarovalni¹ke storitve, najem in pomoè pri upravljanju nepremiènin, storitve v zvezi z nakupom nepremièninskega trga, notarske dejavnosti, storitve, povezane z ¾ivljenjsko dobo, administrativne storitve socialna varnost, arhivske storitve, èlanske organizacije, storitve podjetij in ekstrateritorialni sistemi.

Davkoplaèevalci, ki opravljajo storitve na visoki ravni, lahko dodatno uporabijo oprostitev predmet-predmet. Pravica do zadnje izdaje je posledica strukture prodaje davènega zavezanca. Èe je v preteklem letu donosnost navedenih funkcij pomenila veè kot 80% celotnega prometa, lahko davèni zavezanec zaradi zamud pri blagajni pridobi celotno prodajo.