Zdravja in varnosti pri delu s tehnologijami

Vedno bolj lotiti dogodek na podroèju zdravja in varnosti je ekstrakcijo prahu ATEX, ekstrakcijo prahu po pravilu ATEX (iz angle¹ke vzdu¹je Eksplozivno. & Nbsp; Direktiva o ATEX je pravni akt Evropske unije, ki so spregovorili o standardih, ki jih je treba izvesti izdelki, ki se uporabljajo na obmoèjih, nevarni, predvsem izpostavljena na zaèetku.

Trenutno bi morala biti vsaka jed, proizvedena na trgu Evropske unije, nevarna za sodelovanje z naèelom ATEX. ATEX najprej doloèa vrsto uporabljenih materialov in uporabljeno konstrukcijo. Naprave, ki omogoèajo uporabo te direktive, so oznaèene z znakom CE. Proizvajalec je odgovoren za razvr¹èanje tveganj in dodajanje oznak za doloèen izdelek. Zbiralniki prahu so naprave, ki se pogosto uporabljajo v industriji. Uporabljajo se predvsem za zbiranje drobnih delcev prahu. Med drugim se uporabljajo v obdelavi kovin za bru¹enje, dodelavo ulitkov, bru¹enje, poliranje. Zbiralniki prahu veljajo tudi za obdelavo lesa, zlasti za ekstrakcijo prahu in ravnanje s pra¹kastimi materiali, predvsem kemiènimi pra¹kami. Obstaja celoten postopek za oceno zdru¾ljivosti uèinkov v eksplozivnem varnostnem sistemu. Tak¹no oceno pogosto opravi neodvisni prigla¹eni organ. Med tak¹nim ugotavljanjem skladnosti se oblikuje vsa tehnièna dokumentacija, ki vsebuje seznam dokumentov med seznamom direktiv, s katerimi je dober pripomoèek, ki je bil upo¹tevan pri delovanju naprave. V dokumentacijo je treba vkljuèiti tudi dodatne informacije: dru¾ino in kategorijo naprav, maksimalno povr¹insko temperaturo naprave, uporabljeno za¹èito pred eksplozijami. ATEX bi bilo treba izbrati v skladu s pogoji velikega urada in upo¹tevati ¹tevilo njegovih uèinkovitih in logistiènih ter èlove¹kih virov. Stro¹ki uporabe direktive ATEX so razmeroma preprosti v primerjavi z gro¾njami, ki jih povzroèajo eksplozije.