Zgodovino fiskalnih blagajn

Rezervni blagajni¹ki register ni naveden, v predpisih ni omenjena nujnost njegovega razpolaganja. Torej, zakaj bi porabili denar za dodaten denar tudi za kaj bo koristen?Predvsem je rezervna fiskalna blagajna prav tako varna kot vsaka nova, zato lahko davèno olaj¹avo pri nakupu uporabite. Izbere mo¾ne stro¹ke.

Kot veste, povraèilo za tak¹en nakup vkljuèuje do 90% njegove cene. Èe za to ne plaèamo dobro, se je treba spomniti ene varnosti. Poleg ugodnosti, kot je davèna olaj¹ava, obstajajo sestanki in odgovornosti. Ker je rezerva za finanèno varnost ocenjena kot ena pomembna, jo je treba prijaviti tudi davènemu uradu, v katerem se postopek za dodelitev registrske ¹tevilke pojavi na enak naèin. Ne smete pozabiti, da mora v èasu neuspeha osnovne blagajne naroènik davkoplaèevalca imeti dejstvo, da je to zadnja stvar, da je treba prekiniti prodajo do te mere, da bi popravila napako. Imeti rezerve finanènega sklada nima tak¹ne potrebe, ker se lahko v èasu neuspeha tega osnovnega sredstva uporabi ta rezerva in to dejansko vpliva na isto. To zmanj¹uje tveganje nepotrebne prekinitve prodaje. Tako zagotavlja dodatno varnost. Uporablja se predvsem za ¾enske, ki imajo veliko komercialno vlogo. Neuspeh v tak¹ni industriji lahko privede do velikih finanènih izgub. Nekaj ur razpada je enak znesek denarja za ustanove, v katere vsak dan pride na stotine ljudi. Zanimivo je zavarovati proti takim nesreèam. V mobilni proizvodnji ali pri majhni trgovini, kjer ne opravljate veliko transakcij, ni resnièno potreben, saj prekinitev poslovanja za nekaj ur v trgovini, v kateri se premika in res ni velika, ne bo bistveno vplivala na izgubo prihodka. Razmisliti je treba, ali je v tem primeru vredno izgubiti èas za namestitev in nakup druge naprave.